Grozījumi Ministru kabineta noteikumos par valsts nodevām

14.05.2020 19:19
Izdrukāt:

2020.gada 1.maijā stājās spēkā Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 9. janvāra noteikumos Nr. 24 "Noteikumi par valsts nodevu apraides atļaujas izsniegšanai un pamatnosacījumu pārskatīšanai, retranslācijas atļaujas izsniegšanai un pārreģistrācijai, kā arī apraides tiesību īstenošanas uzraudzībai". Būtiskākās izmaiņas skar valsts nodevas par retranslācijas atļaujas pārreģistrāciju samaksas termiņu, nosakot, ka valsts nodevu elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, kuriem līdz 2017. gada 31. decembrim izdota retranslācijas atļauja, maksā katru gadu līdz kārtējā gada 31. maijam par iepriekšējā gadā retranslētajām programmām atbilstoši elektroniskā plašsaziņas līdzekļa iesniegtajam retranslējamo programmu sarakstam.

Ar pilnu grozījumu tekstu var iepazīties šeit: https://likumi.lv/ta/id/314392-grozijumi-ministru-kabineta-2018-gada-9-janvara-noteikumos-nr-24-noteikumi-par-valsts-nodevu-apraides-atlaujas-izsniegsanai

Tāpat Padome vērš Jūsu uzmanību, ka pieteikums de minimis atbalsta piešķiršanai, lai saņemtu valsts nodevas samazinājumu par retranslācijas atļaujas pārreģistrāciju 50 % apmērā, ir iesniedzams vismaz 10 darbdienas pirms valsts nodevas samaksas.

Vienlaicīgi atgādinām, ka kopš 2019.gada 1.jūlija darbojas elektroniskā de minimis atbalsta piešķiršanas sistēma: https://deminimis.fm.gov.lv/login .

Finanšu ministrijas mājas lapā varat iepazīties ar de minimis atbalsta rokasgrāmatu atbalsts pretendentiem:  https://www.fm.gov.lv/files/komerdarbbasatbalsta/Sistemas%20rokasgramata%20atbalsta%20pretendentiem.pdf