Secretariat

22.10.2019 01:45
Print:

Aija Krolle – Office Manager
E-mail: aija.krolle@neplpadome.lv

Klāvs Radziņš - Public Relations
E-pasts: media@neplpadome.lv

Dace Melbārzde – Head of Legal department
E-mail: dace.melbarzde@neplpadome.lv

Marija Dzelme – Lawyer
E-mail: marija.dzelme@neplpadome.lv

Agnese Simsone – jurisconsult
E-pasts: agnese.simsone@neplpadome.lv

Dita Ciemiņa – Head of Monitoring department
E-mail: dita.ciemina@neplpadome.lv

Kārlis Litaunieks – Senior Expert
E-mail: karlis.litaunieks@neplpadome.lv

Zigmārs Valgačs – Senior Expert
E-mail: zigmars.valgacs@neplpadome.lv

Māra Madara Lūse - Senior Expert
E-pasts: mara.madara.luse@neplpadome.lv

Romans Makņa -  Technical Expert
E-pasts: romans.makna@neplpadome.lv

Laura Bogdanova -  Senior Expert
E-pasts: laura.bogdanova@neplpadome.lv

Ilze Liepiņa -  Lawyer
E-pasts: ilze.liepina@neplpadome.lv

Ilze Rorbaha – Financial Adviser
E-mail: ilze.rorbaha@neplpadome.lv